All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Monday, November 10, 2008

کنگو، سرزمين زخم خورده

عکس از سايت شاپی، آوارگان جمهوری دموکراتيک کنگو


1387-08-20
نویسنده : زارا مجيدپور


شهرزاد نیوز: در سال 1994 زمانی که فيلمبرداران رقص و پايکوبی مردم آفريقای جنوبی را بر نعش متعفن آپارتايد به تصوير می کشيدند و خبرنگاران انتخابات رياست جمهوری آن کشور را با آب و تاب گزارش می کردند، گويا کسی را دغدغه ی آن نبود تا به روشنگری افکار عمومی بپردازد که در یک کشور دیگر آفريقايی، يکی از وحشيانه ترين نسل کشی های تاريخ در جريان است


کشور "روآندا" زمانی در کانون توجه قرار گرفت که دريايی از خون در آن سرزمين به راه افتاده بود. در مدت 100 روز 800 هزار نفر از مردم قبيله "توتسی" با قمه های تند روهای قبيله "هوتو" قتل عام شدند. اگر چه چند سالی از خاتمه ی آن فاجعه ی انسانی می گذرد اما گويا نزاع آن دو قبيله را پايانی نيست، در اوایل نوامبرسال جاری در روآندا؛ هوتو عليه توتسی و امروز در جمهوری دموکراتيک کنگو؛ توتسی ها عليه هوتوها


کشورجمهوری دموکراتيک کنگو نيز چون برخی ديگر از کشورهای آفريقايی، روزگاری نه چندان دور در آتش جنگ داخلی می سوخت؛ جنگ 5 ساله ای که جان بيش از 5 ميليون انسان را ستاند و ميليونها نفر را آواره ساخت. هنوز سرزمين "پاتريس لومومبا" از زير بار خسارات جنگ کمر راست نکرده که در تب خشونت ديگری می سوزد


حادثه ی تلخ و اسفناک قتل عام در روآندا اين بار در کنگو تکرار می شود، هر روز انسانهای بيشتری کشته می شوند و زنان و دختران بسياری مورد تعدی سربازان و هواداران ژنرال شورشی قرار می گيرند. هر روز بيش از روز قبل بر تعداد آوارگان افزوده می گردد.
حضور شبه نظاميان هوتويی متهم به قتل عام توتسی های روآندايی در کشور کنگو بهانه ی مناسبی به دست ژنرال"انکوندا" داده است تا " تکليف شبه نظاميان هوتويی را روشن نمايد


اين که چرا ژنرال بعد از گذشت سالها اينک به فکر تصفيه حساب افتاده است نکته ايست قابل تامل. با توجه به اين که خشونتهای اخير در شرق کنگو در جريان است و اين منطقه يکی از زرخيز ترين نقاط اين کشور محسوب می گردد نمی توان عامل اقتصادی را در اين مساله ناديده انگاشت


کشور جمهوری دموکراتيک کنگو به خاطر دارا بودن معادنی چون الماس و طلا در زمره ی کشورهای ثروتمند آفريقا محسوب می گردد. اين کشور يکی از صادر کنندگان طلاست اما فساد دولتمردان و عدم کنترل حکومت مرکزی بر نواحی دور از پايتخت باعث شده است که طلای اين سرزمين به کشور همسايه اش اوگاندا قاچاق شود و از آن طريق وارد بازارهای بين المللی شود


با توجه به وجود معادن طلا در شرق اين کشور ساده دليست اگر درگيريهای چند روز گذشته در آن سرزمين را تنها به حساب تصفيه حساب قومی ژنرال انکوندا با شبه نظاميان هوتويی گذاشت، تصفيه حسابی خالی از هر نوع بهره ی اقتصادی برای مروجان خشونتهای اخير