All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Thursday, February 16, 2012

سياست های سبز، پاسخی است به تمامی پريشانی ها در لبنان


مصاحبه زارا مجيدپور با نادا غريب زعرور، رهبر حزب سبز لبنان, ٢٤ بهمن ١٣٩٠


NadaZaarourشهرزاد نیوز: حزب سبز لبنان (GPL) در سال 2008 توسط فيليپ اسكاف پايه‌گذاری شد. در بين سال‌های 2008- 2011 نادا قريب زعرور نايب رئيس حزب سبز بود. در سپتامبر 2011 او به عنوان اولين زن برای رياست يك حزب سياسی انتخاب شد.

- شما اولين زنی هستيد که به عنوان رهبر يک حزب سياسی در لبنان انتخاب شديد، ديدگاه اجتماعي تان بعنوان يك سياستمدار زن نسبت به ورود به عرصه سياست که حوزه ای سنتی و مردانه محسوب می شود چيست؟

- با وجودی اين که حضور زن ها در عرصه سياست لبنان چندان ناآشنا نيست، اما اين مساله هم چندان متداول نمی باشد. برخلاف بسياری از كشورهای همسايه ما، زنان لبنانی به خوبی در واحدهای اجتماعی و اقتصادی جايگاه خود را يافته‌اند، البته از لحاظ حضورشان در فعاليت های سياسی همچنان خجالتی هستند. انتخاب من به عنوان رهبر زن با لطف و واکنش مثبت فراوانی همراه بود و مردان و زنان با خوشحالی از آن استقبال نمودند.

- چه چيزی شما را برآن داشت كه حزب سبز را پایه گذاری کنید؟

- در ميان تمامی بی‌ثباتی‌های سياسی و اقتصادی كه كشور ما در طی دو دهه اخير با آن مواجه بوده، مسايل زيست ‌محيطی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، در حالی که من به عنوان يک شهروند لبنانی همواره به آن توجه داشته‌ام. با گذر زمان حضور من در حوزه زيست ‌محيطی و ارزش های سبز بيشتر شد و همين مساله مرا مجذوب حزب سبز نمود. من به وجود شكاف‌ها در سيستم مان به ‌طور كلی و در سيستم سياسی‌ به طور ويژه پی بردم. برای من سياست های سبز پاسخی است به تمامی پريشانی‌ها در لبنان و هر روز نيز نسبت به اين عقيده راسختر می شوم.

- حزب سبز يكی از جديدترين احزاب سياسی لبنان است. ديدگاه كلی اين حزب چيست؟

- اين که حزب ما يكی از جديدترين احزاب و جنبش‌های سياسی در لبنان است حقیقت دارد. متاسفانه برای گروهی از مردم يا شبكه مدنی تشكيل يک جنبش سياسی جدی و اشتراک گذاری ارزش‌ها و باورهای مشترک چندان مرسوم نيست. به عقيده من، اين مايه تاسف است، چرا كه ما حقيقتا در سيستم خود به تزريق خون جديد و نوآور نياز داريم. ما واقعا به ايجاد فضای بيشتر برای مشارکت و ارائه گزينه های بيشتر برای مردم نياز داريم. گاهی حزب سبز به عنوان يک جنبش سياسی با يک ان جی او که حافظ محيط زيست و درختان است اشتباه گرفته می شود، اما از بسياری از جهات ديگر به عنوان يک حزب سياسی شناخته شده‌ايم.

آنچه كه حزب ما در توسعه شبكه‌اش بدان مشغول است، رسيدگی به مردم و نشان دادن علاقه‌مان به آنان، پيشنهاد دستورجلسه‌مان به آنها و توضيح آن كه حزب ما يک جنبش سياسی كاملا ريشه‌داری است كه به همان اندازه که به طرح نگرانی‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی آنها می‌پردازد، به همان اندازه نيز در حفظ محيط زيست می کوشد که تاكنون موفق بوده‌ايم و مردم بسيار استقبال کرده اند.

Green-Party

- حزب شما قرار است که در انتخابات پارلمانی سال 2013 شركت نماید، سیاست شما در مبارزات انتخاباتی چه خواهد بود؟

- چهار ركن اصلی سياست حزب سبز را تعيين نموده است که استواری ارزش‌های حزبی ما را شامل می‌شود. خرد اقتصادی، توسعه پايدار، عدالت، مردم‌سالاری و عدم خشونت.

ما به عنوان شهروندان لبنان بار مسئوليت سنگينی را بر شانه داريم، مسئوليت به عنوان يک لبنانی بودن. ما بايد لبنان را يک نعمت و موهبت بدانيم، نه آن که مكانی كه در آن تحصيلات خيلی پرهزينه‌ می باشد، كه در آن توزيع اقتصادی ناعادلانه است، جايی كه در آن قطعی برق است. جايی که زيرساخت‌ها ضعيف است و اغنيا بازارها را در انحصار خود دارند، مکانی كه در آن فرصت‌ها يكسان نيست. ما بايد لبنان را کشوری در نظر بگيريم كه در آن شرايط زندگی عادلانه است و به حقوق بشر احترام گذارده ‌می شود. کشوری که در آن حقوق زنان تنها يك سند مكتوب نيست كه بعنوان بخشی از يك بسته پيشنهادی براساس طمع حزبی، در انتظار تصويب پارلمانی باشد.

برای آنكه بتوانيم ملت خود را اين گونه بنگريم بايد قادر به روياپروری باشيم که پروراندن اين رويا همان حزب سبز نام دارد. حزب ما حزبی است كه به تحصيلات عمومی، مراقبت های بهداشتی، حمل‌ و‌نقل عمومی، اقتصاد و اذهان غيروابسته و مستقل اهميت می‌دهد. به عنوان يك جنبش سياسی سبز، ما يك گزينه حقيقی هستيم چرا كه ما پاسخ را پيشنهاد می‌كنيم. ما مصمم هستيم تا دِين خود را به محيطی كه از آن آمده‌ايم، ادا نمائيم.

سال 2013 اولين گام ما برای نزديكی به راه‌حل‌های ملموس برای بسياری از حقوق طبيعی شهروندان لبنانی است. سال 2013 برای اولين بار لبنان با انتخابات آزاد روبرو است و حزب نگرانی و دغدغه های مردم را به نهاد تصميم‌گيری، پارلمان، منتقل خواهد نمود.

- به عقيده شما، چرا احزاب سبز در كشورهای خاورميانه پرطرفدار نيستند؟

- كشورهای خاورميانه، كشورهايی هستند كه همچنان به شماری از ارزش‌ها، هنجارها و رسومات اجتماعی پايبند می‌باشند. اين امر زيباست كه به ما هويت می بخشد، از تاريخچه ما محافظت می‌كند و هويت كنونی ما از آن ريشه می‌گيرد. اما از ديدگاه من، هنجارها و سنت‌ها بايد تنها بازيگران كليدی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی باشند. سياست و پيشرفت در بُعد ديگری از اين طيف قرار می‌گيرند. سياست در حوزه ما همچنان يک سنت بوده، به ويژه چهره‌ها و نهادهای سياسی همچنان از لحاظ نمادسازی و عملكرد خود سنتی می باشند. تمامی اينها يك تفكر سياسی جديد و يك بينش جديد برای انتخاب مردم ارائه نمی‌دهد و اين علت اصلی كم رنگی و کم طرفدار بودن احزاب سبز در خاورميانه می باشد. اما من بسيار مثبت‌انديش هستم و در اين بخش از جهان به جوانان اعتقاد دارم. از نظر من در اينجا آينده‌ای بزرگ فراروی اين احزاب وجود دارد.

Tuesday, February 14, 2012

Green politics the answer to all of the woes in Lebanon


Interview with Nada Ghorayeb Zaarour by Zara Majidpour


The Green party of Lebanon (GPL) is a political party which was founded by Philip Skaf in 2008. Nada Ghorayeb Zaarour was a vice president of the Green party 2008-2011. She was elected as the first female president of a Lebanese political party in September 2011

Q: You are the first female president of a Lebanese political party. What is the public opinion of you as a female politician to enter a traditional male domain?

Nada Zaarour: Women in politics is not a very unfamiliar facet of Lebanese Politics however, it is not very common. Unlike many of our neighboring countries, Lebanese women are well integrated in the social and economic sector, however in their presence in the political work is still shy. As a female president of Lebanon's green party, my election as a party leader sent a lot of positive vibes, that everyone embraced happily among men and women.

Q: As a co-founder of the Green Party of Lebanon, what motivated you to get involved with the Green Party?

Nada: As a Lebanese citizen I was always concerned about our environmental problems falling unnoticed among all the political and economic instability our country has faced through the past two decades. As time passed by and I became more involved in the environmental field, my attraction to green politics and green values started to grow, and with that I started noticing the gaps in our system as a whole and our political system in specific .To me the answer to all the woes in Lebanon clearly seemed to be Green Politics, and every day I got more convinced in the idea.

Q: The Green Party is one of the newest Lebanese political parties. What is the public opinion of this party?

Nada: True, our party is one of the newest parties and political movements in Lebanon. Unfortunately, it is not very common for a group of people or a civil network, sharing common values and believes, to form a serious political movement. In my opinion, that's a shame, because we really need to pump new blood and innovation into our system, we really need to create more space for participation and offer more options to our people. The green party as a political movement is still mistaken sometimes with a tree-hugging NGO, but at many other points we are understood as a political party.

What our party is engaged in right now in its media outreach, is to get to the people, show them our interest, offer them our agenda, and explain to them that our party is a full-fledged political movement that is concerned to address their political, economic and social worries as much as it is concerned in preserving the environment. So far we have been successful. People are being very receptive.

Q: Your party is a political party and will run in the 2013 parliamentary elections. What does the Green Party stand for?

Nada: There are four pillars that define green politics which constitute the backbone of our party values are namely economic wisdom, sustainable development, justice, democracy, and non violence.

As citizens of Lebanon we have big responsibilities upon our shoulders, the Responsibility of simply being Lebanese. We should think of Lebanon as a blessing not as a place where education is too expensive, where economic distribution is unfair, where electricity is not continuous, where infrastructure is poor, where the rich are monopolizing the markets, where opportunity is not equal. We should think of Lebanon where living conditions are fair, where human rights are respected and Women's Rights are not a document awaiting parliamentary ratification as part of a package deal shared by sectarian greed.

To be able to think of our nation as such we should be able to dream. And to this dream is called the Green Party. Our party is a party that cares for public education, for health care, for public transportation, for the economy, for independent minds.

As a green political movement we are a true alternative, because we offer the answer, because we are determined to give back to the environment we come from.
2013 will be our first step towards approaching tangible solutions, to many natural rights for every Lebanese citizen. 2013 will be Lebanon's first encounter with the free choice of voting for an agenda that carries the people's concerns to the decision making institution, to the parliament, to the people's power.

Q: In your opinion, why aren't Green parties popular in Middle Eastern Countries?

Nada: The Middle Eastern States are states still bound to a lot of social traditions, norms and values. This is a beautiful thing that gives us our identity and preserves our history and this is what makes us today. But from my point of view, norms and traditions should only be key players on the social and cultural levels. Politics and progression are at a different angle of the spectrum. Politics in our region is still a tradition and more specifically political figures and institutions are still traditional in their symbolism and function. All of this is not offering a new political thought and a new insight for the people's choice and that's the main reason behind the shy presence of Green Parties in the Middle East. But I am very positive and I believe in the young people in this part of the world and I see there's a big future for these parties coming ahead.This interview was translated into Persian (Farsi) and published in Shahrzadnews
website