All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Thursday, February 16, 2012

سياست های سبز، پاسخی است به تمامی پريشانی ها در لبنان


مصاحبه زارا مجيدپور با نادا غريب زعرور، رهبر حزب سبز لبنان, ٢٤ بهمن ١٣٩٠


NadaZaarourشهرزاد نیوز: حزب سبز لبنان (GPL) در سال 2008 توسط فيليپ اسكاف پايه‌گذاری شد. در بين سال‌های 2008- 2011 نادا قريب زعرور نايب رئيس حزب سبز بود. در سپتامبر 2011 او به عنوان اولين زن برای رياست يك حزب سياسی انتخاب شد.

- شما اولين زنی هستيد که به عنوان رهبر يک حزب سياسی در لبنان انتخاب شديد، ديدگاه اجتماعي تان بعنوان يك سياستمدار زن نسبت به ورود به عرصه سياست که حوزه ای سنتی و مردانه محسوب می شود چيست؟

- با وجودی اين که حضور زن ها در عرصه سياست لبنان چندان ناآشنا نيست، اما اين مساله هم چندان متداول نمی باشد. برخلاف بسياری از كشورهای همسايه ما، زنان لبنانی به خوبی در واحدهای اجتماعی و اقتصادی جايگاه خود را يافته‌اند، البته از لحاظ حضورشان در فعاليت های سياسی همچنان خجالتی هستند. انتخاب من به عنوان رهبر زن با لطف و واکنش مثبت فراوانی همراه بود و مردان و زنان با خوشحالی از آن استقبال نمودند.

- چه چيزی شما را برآن داشت كه حزب سبز را پایه گذاری کنید؟

- در ميان تمامی بی‌ثباتی‌های سياسی و اقتصادی كه كشور ما در طی دو دهه اخير با آن مواجه بوده، مسايل زيست ‌محيطی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، در حالی که من به عنوان يک شهروند لبنانی همواره به آن توجه داشته‌ام. با گذر زمان حضور من در حوزه زيست ‌محيطی و ارزش های سبز بيشتر شد و همين مساله مرا مجذوب حزب سبز نمود. من به وجود شكاف‌ها در سيستم مان به ‌طور كلی و در سيستم سياسی‌ به طور ويژه پی بردم. برای من سياست های سبز پاسخی است به تمامی پريشانی‌ها در لبنان و هر روز نيز نسبت به اين عقيده راسختر می شوم.

- حزب سبز يكی از جديدترين احزاب سياسی لبنان است. ديدگاه كلی اين حزب چيست؟

- اين که حزب ما يكی از جديدترين احزاب و جنبش‌های سياسی در لبنان است حقیقت دارد. متاسفانه برای گروهی از مردم يا شبكه مدنی تشكيل يک جنبش سياسی جدی و اشتراک گذاری ارزش‌ها و باورهای مشترک چندان مرسوم نيست. به عقيده من، اين مايه تاسف است، چرا كه ما حقيقتا در سيستم خود به تزريق خون جديد و نوآور نياز داريم. ما واقعا به ايجاد فضای بيشتر برای مشارکت و ارائه گزينه های بيشتر برای مردم نياز داريم. گاهی حزب سبز به عنوان يک جنبش سياسی با يک ان جی او که حافظ محيط زيست و درختان است اشتباه گرفته می شود، اما از بسياری از جهات ديگر به عنوان يک حزب سياسی شناخته شده‌ايم.

آنچه كه حزب ما در توسعه شبكه‌اش بدان مشغول است، رسيدگی به مردم و نشان دادن علاقه‌مان به آنان، پيشنهاد دستورجلسه‌مان به آنها و توضيح آن كه حزب ما يک جنبش سياسی كاملا ريشه‌داری است كه به همان اندازه که به طرح نگرانی‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی آنها می‌پردازد، به همان اندازه نيز در حفظ محيط زيست می کوشد که تاكنون موفق بوده‌ايم و مردم بسيار استقبال کرده اند.

Green-Party

- حزب شما قرار است که در انتخابات پارلمانی سال 2013 شركت نماید، سیاست شما در مبارزات انتخاباتی چه خواهد بود؟

- چهار ركن اصلی سياست حزب سبز را تعيين نموده است که استواری ارزش‌های حزبی ما را شامل می‌شود. خرد اقتصادی، توسعه پايدار، عدالت، مردم‌سالاری و عدم خشونت.

ما به عنوان شهروندان لبنان بار مسئوليت سنگينی را بر شانه داريم، مسئوليت به عنوان يک لبنانی بودن. ما بايد لبنان را يک نعمت و موهبت بدانيم، نه آن که مكانی كه در آن تحصيلات خيلی پرهزينه‌ می باشد، كه در آن توزيع اقتصادی ناعادلانه است، جايی كه در آن قطعی برق است. جايی که زيرساخت‌ها ضعيف است و اغنيا بازارها را در انحصار خود دارند، مکانی كه در آن فرصت‌ها يكسان نيست. ما بايد لبنان را کشوری در نظر بگيريم كه در آن شرايط زندگی عادلانه است و به حقوق بشر احترام گذارده ‌می شود. کشوری که در آن حقوق زنان تنها يك سند مكتوب نيست كه بعنوان بخشی از يك بسته پيشنهادی براساس طمع حزبی، در انتظار تصويب پارلمانی باشد.

برای آنكه بتوانيم ملت خود را اين گونه بنگريم بايد قادر به روياپروری باشيم که پروراندن اين رويا همان حزب سبز نام دارد. حزب ما حزبی است كه به تحصيلات عمومی، مراقبت های بهداشتی، حمل‌ و‌نقل عمومی، اقتصاد و اذهان غيروابسته و مستقل اهميت می‌دهد. به عنوان يك جنبش سياسی سبز، ما يك گزينه حقيقی هستيم چرا كه ما پاسخ را پيشنهاد می‌كنيم. ما مصمم هستيم تا دِين خود را به محيطی كه از آن آمده‌ايم، ادا نمائيم.

سال 2013 اولين گام ما برای نزديكی به راه‌حل‌های ملموس برای بسياری از حقوق طبيعی شهروندان لبنانی است. سال 2013 برای اولين بار لبنان با انتخابات آزاد روبرو است و حزب نگرانی و دغدغه های مردم را به نهاد تصميم‌گيری، پارلمان، منتقل خواهد نمود.

- به عقيده شما، چرا احزاب سبز در كشورهای خاورميانه پرطرفدار نيستند؟

- كشورهای خاورميانه، كشورهايی هستند كه همچنان به شماری از ارزش‌ها، هنجارها و رسومات اجتماعی پايبند می‌باشند. اين امر زيباست كه به ما هويت می بخشد، از تاريخچه ما محافظت می‌كند و هويت كنونی ما از آن ريشه می‌گيرد. اما از ديدگاه من، هنجارها و سنت‌ها بايد تنها بازيگران كليدی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی باشند. سياست و پيشرفت در بُعد ديگری از اين طيف قرار می‌گيرند. سياست در حوزه ما همچنان يک سنت بوده، به ويژه چهره‌ها و نهادهای سياسی همچنان از لحاظ نمادسازی و عملكرد خود سنتی می باشند. تمامی اينها يك تفكر سياسی جديد و يك بينش جديد برای انتخاب مردم ارائه نمی‌دهد و اين علت اصلی كم رنگی و کم طرفدار بودن احزاب سبز در خاورميانه می باشد. اما من بسيار مثبت‌انديش هستم و در اين بخش از جهان به جوانان اعتقاد دارم. از نظر من در اينجا آينده‌ای بزرگ فراروی اين احزاب وجود دارد.